Scroll Top

Naši projekti

ULICA CARA LAZARA U BAČKOJ PALANCI

U Ulici Cara Lazara u Bačkoj Palanci izvršeno je ojačanje kolovozne konstrukcije, izradom novog bitumeniziranog nosećeg sloja i sloja asfalt betona, sa izmenama u pogledu širine kolovoza na kraćim deonicama puta, kako bi ukupna širina kolovoza iznosila 6m. U zonama raskrsnica kolovoz je oivičen betonskim ivičnjacima 18/24cm u uspravnom položaju, sa neto visinom 12cm iznad površine kolovoza, osim na mestima pešačkih prelaza gde su ivičnjaci ugrađeni  u položenom položaju. Bankine su izvedene sa obe strane saobraćajnice, u širini od 0.5m, i padom koji iznosi 4.0%. Na mestima postojećih kolskih ulaza, radi nesmetanog funkcionisanja vlasnika objekata duž predmetne ulice izrađene su rampe primenom sloja asfalt betona.